VAL | CAS | ENG
Tractament de dades personals
Reglament (UE) 2016/679 (RGPD).
RESPONSABILITAT

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal de les persones inscrites a la Marató Fotogràfica i a les rutes és de:

Ajuntament d'Alcalalí
CIF: P0300600D
Domicili: Carrer Major, 10
CP: 03728
Alcalalí, Alacant

FINALITAT

La finalitat per la qual les dades són tractades és la gestió de les interaccions per mitjà de correu electrònic entre l'Ajuntament d'Alcalalí i les persones que s'inscriuen a la Marató i les rutes per interactuar-hi.

La legitimació per fer aquest tractament està basada en el consentiment de la persona interessada, i en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Les vostres dades poden ser comunicades a les entitats competents i/o intervinents en la gestió de l'Ajuntament d'Alcalalí.

DRETS

Els drets que poden exercir són:

● Accés
● Rectificació
● Supressió
● Oposició
● Limitació del tractament
● Portabilitat
● Retirada del consentiment prestat.

Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant enviament postal a les nostres oficines, o mitjançant correu electrònic a alcalali@alcalali.es.

© Feslalí 2023 • Ajuntament d’Alcalalí • C/ Major, 10 • 03728 Alicante • T. 966 48 20 24 • adl@alcalali.es
aquenohaywebs.es